చినుకు


ఎగరేసిన
రంగుల
పడవ
దోసిట్ల నుండి
గాలిపటంలా
జాలువారుతోంది

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

బంతి పూల భిక్షువు

శిశిర పిచుక-