చినుకు


ఎగరేసిన
రంగుల
పడవ
దోసిట్ల నుండి
గాలిపటంలా
జాలువారుతోంది

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు