చినుకు


ఎగరేసిన
రంగుల
పడవ
దోసిట్ల నుండి
గాలిపటంలా
జాలువారుతోంది

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు