మరణానంతర కవితచెట్టు
మొదళ్ళలో
నిక్షిప్త
బొగ్గు
రాసులు
నా చరమ
గీతాన్ని
వెలికితీస్తాయి

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

శిశిర పిచుక-

గోళీలాట