నలుపు కోవెల


కాకుల జంటను
ప్రేమకు
చిహ్నంగా
పూజిస్తారు


తనువు
మనస్సు
కలయికలో
వెలసిన
నలుపుకి
కోవెలలా...
(య్యూయక్ కొండ,కాక్ చింగ్,7-3-2012)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు