స్మృతి వనం -

గిడుగు* కింద
నెలవంక
ఆమె నగు మోము
(*- తాటాకు టోపి  )

(25-1-15)

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

బంతి పూల భిక్షువు

శిశిర పిచుక-