స్మృతి వనం -

గిడుగు* కింద
నెలవంక
ఆమె నగు మోము
(*- తాటాకు టోపి  )

(25-1-15)

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు