అంతర్ముఖంబండి అద్దంలో
పిచుక తన ప్రతిబింబాన్ని
ముద్దాడుతోoది
నాలోని అద్దం
గగన విహంగ మవుతుంది

(12-3-15)
 

Comments

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు