అంతర్ముఖంబండి అద్దంలో
పిచుక తన ప్రతిబింబాన్ని
ముద్దాడుతోoది
నాలోని అద్దం
గగన విహంగ మవుతుంది

(12-3-15)
 

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు