వెదురు వర్షపు చుక్కలు
వింటి బద్ద
బాణం చూపు
పశువుల్ని కాచే ముల్లు కర్ర
ఇంటి దూలం
ముచ్చట్ల తరంగాల  తూనీగ : వెదురాకు రెక్క
వెదురుకూర :  గూటిలో మొలిచిన పుట్ట మన్ను పువ్వు
వెదురన్నం :నేలగంధ  పరిమళపు బువ్వ
రాత్రింబవళ్ళ గాలి రాగాల  నదీ గీతం :వెదురు వేణువు
వెదురు పొదల సవ్వడి ; వెన్నంటి  కాచే గురవడి[1]పలుకులు
నా అడవి గుండె చప్పుడు : :పోతరాజు[2] గుఱ్ఱం అడుగుల ముద్ర
ముగింపును గెలుపు సంకేతంగా ఎగరేసుకు పోయే పిట్ట : వెదురు పువ్వు
మలుపుల దారిలో  ఇంకా కొండ గుర్తుగా 
కళ్ళ గడపెదుటే నిల్చే వున్నాయి

(ప్రపంచ వెదురు పొదల దినోత్సవం)
19/09/2014


[1] గిరిజన పూజారి
[2] వెదురు పొదను పోతరాజు గా పూజిస్తారు 

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు