శిశిరం

గొంగళి పురుగు-
ఆకులకి బొత్తాలు కుడుతున్న
దర్జీ
----------
సీతాకోక చిలుక-

రంగుటాకుల దుస్తుల్ని
గాలికి అమ్మే
విదూషకురాలు
-------------
విరగ కాసిన ఛెట్టు కొమ్మ-

కొమ్మలకంటుకున్న
ఉసిరి పిందెలు
పసికందు పెదవుల పై
చనుపాల చుక్కలు
---------
చంద్రుడు

చీకటి కిటికీ కంటుకున్న
సాలీడు నేత్రం

(15-3-14)
--------
పున్నమి వెన్నెల

రాత్రంతా
వాంఛ నెగళ్ళు

ఉదయం
బూడిద పుప్పొడిలా
దేహనది
రంగుల హరివిల్లు

(15-3-14)
-------------
పున్నమి శిశిరం-

పసిడి కలల
బోసి నవ్వు
(17-3-14)
----------
శిశిరంలో పున్నమి దారి-

రాత్రి-
రహదారి చివర్న
వెలుగుతున్న సోడియం లైట్

ఉదయం
ఇంకా వెలుగుతున్న
దారిలోని స్ట్రీట్ లైట్

(18-3-14) 
---------
ప్రయాణం-

ఎండుటాకుల దారిలో
మంచు బిందువుల చిగురులు

(18-3-14)Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు