శిశిర పిచుక-

కనిపించని తల్లి 
పిలుపు
కళ్ళగొంతుకల
దాహార్తిని తీర్చే
గూడు
(20 మార్చ్ -  అంతర్జాతీయ  పిచుకల దినోత్సవం)

Comments

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు