శిశిర పిచుక-

కనిపించని తల్లి 
పిలుపు
కళ్ళగొంతుకల
దాహార్తిని తీర్చే
గూడు
(20 మార్చ్ -  అంతర్జాతీయ  పిచుకల దినోత్సవం)

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు