వాకిళ్ళ ఉదయం
నింగి నేలకి

మంచు ముగ్గుల పరదాలా

వాకిలి  ఆమె


చూరు నుండి రాలుతున్న

చంద్రుడిలా

కరిగిపోతున్న మంచు 

చినుకై

నేను


(20-1-14 ,ఇంటి వాకిలి)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

బంతి పూల భిక్షువు

శిశిర పిచుక-