జర్నీ

గబ్బిలం దృష్టి
రెక్కల వేగంతొ
రాత్రాంతా ప్రయాణం

చలి తట్టుకోవడానికి
గరిక గొంగళి శాలువా కప్పుతుంది

ఇంటికి రాగానే
శాలువానుండి వాకిట్లో
రాలిన రక్తపు ధూళి

చీకటి
రంగు రంగుల పురి విప్పుతుంది

అప్పుడే తలుపు తెరుస్తూ

ఆమె దర్శనమిస్తుంది

(16-9-13)
(బడంగిపేట్ నుండి మా ఇంటివరకు వున్న దారి)

Comments

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు