నీటి నీడలు
చెరువులోని రాయి పైన

నీటి కాకి

ఒడ్డు మీద బండల పైన 

నేను


నీటి మరకలతో

రాతలు రాస్కుంటూ

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

బంతి పూల భిక్షువు

శిశిర పిచుక-