గడ్డి మైదానంభూ గర్భడవి

నా అడుగులకి గొడుగు పట్టింది

ప్రయాణమంతా గొల్లభామ నడక.

(15-7-13)

Comments

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు