గడ్డి మైదానంభూ గర్భడవి

నా అడుగులకి గొడుగు పట్టింది

ప్రయాణమంతా గొల్లభామ నడక.

(15-7-13)

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు