కిటికిమట్టంటుంకున్న 
ఆకుఎముకల గూడు

కన్ను
వెలుతురుబుడ్డి

(15-7-13)

Comments

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు