కిటికిమట్టంటుంకున్న 
ఆకుఎముకల గూడు

కన్ను
వెలుతురుబుడ్డి

(15-7-13)

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

గోళీలాట

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం