యెవ్వలుండరు

వున్నోళ్ళు కాకపోయిరి
లేనోళ్ళు కానకపోయిరి

పట్టుకుంటకెవ్వరులేరు

పిల్లలు పిల్లల్ని
సాక్కోవాలె

బొమ్మాటలో
అమ్మలైరి

నేలపాలైన

అరికాల్లోన్ని గోరింటాకు
చెమ్మలెక్క!

పున్నమి యెన్నెల్ల తడి

(11-5-13)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు