నేల తరం
ఉదయం 

సూర్యుడు రాక మునుపు

ఆకాశం చంద్రుడి వెలుగుని

విదుల్చుకుని వెళ్ళిపోతుంది


సాయంత్రం

చంద్రుడు వచ్చేముందు

ఆకాశం సూర్యుడి కాషాయ రంగుని

అద్ది వెళ్ళి పోతుంది


ఇంటి ముందు 

కళ్ళాపు చల్లి ముగ్గులేసిట్టినట్లు...


నగరంలో

ఈ కాలాల్లో

ఇంట్లో కరెంటు దీపాలు వెలిగించుకుంటారు

వాకిలి కిటికి రంగుని

లోనికి రానియ్యకుండా...


నేల ముంగిట తరం మారింది

( 17-6-13)


Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు