మిస్సవుతున్న బొడెద్దులకి...

ఆకాశంజీవ నది కాదుపొద్దున్నేతెల్ల బట్టల్నిసాయంత్రంనల్లబట్టల్నిఆరెసుకునేనది రేవమ్మటి ఒక ఇసుక మైదానం ఒడ్డంచున అక్కడక్కడ మిగిలిన కొండలుఅంతరిస్తున్నచాకిరేవులులేని  గుండ్రటి బోడెద్దులు కళ్ళతో చూడ్డం తప్పమిగిలిందేం లేదు(బోడెద్దు అంటే గాడిద)

(17-6-13)

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

బంతి పూల భిక్షువు

శిశిర పిచుక-