చేప నేత్రంచేపలు

నీటి గాలి పటాలు

నేల మీద రాలుతున్న పండుటాకుల్లా 

నీళ్ళకి రంగులద్దుతున్నట్టు ఈదుతుంటాయి

ఆకాశాన్ని నిద్రించని చేప కళ్ళతో నే  చూడాలి

రాలే  తోకచుక్క 

 గాలి బుడగై చిట్లుతుంది

వైతరణి  దేహంలో  ప్రవహిస్తుంది

(20-6-13)

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

గోళీలాట

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం