వెన్నెల్లో చెట్లకి నీళ్ళు పోయడంఆమె శిల్పం

తమలపాకు మీద

నీటి చుక్క

ఆమె తలంపులతో

రమిస్తూ

తడిసిపోతున్న

నేను

(24-5-13)

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు