పొట్రైట్ ఆఫ్ బాల్కని


చీకటిలో

నెలవంక

నిచ్చనకి వెలాడుతున్న

సున్నండబ్బా

బాల్కనిలోని హంగింగ్

బౌల్ లొని

ఏప్పడూ పూసే

తెలుపు చారల లేత ఏరుపురంగల గుత్తుల పూలు

పేంట్ బ్రష్

పకృతి చిత్రకారులు

అనానిమస్

పేంటర్లు

నా చూపులు 

వాళ్ళని అన్వేషించే

గ్యాలరి

(మా బాల్కని,14-2-13)

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

గోళీలాట

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం