ఆది వాక్యం


మోదలు తుదలు
చూపని
ఇంద్రధనుస్సు

హరివిల్లు
చీమల పుట్ట నుండే
పుట్టిందందన్నది
గోండుల వాక్కు

పుట్టినప్పుడు తెరిచినచూపు
పొయింతర్వాత మూసుకుంటుంది

జీవితానికి
ముందు వెనక మాటలుండవు

నడక నెర్చిన చొటే
చూపునిలవాలి

(15-2-13)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు