జాబిల్లి


ఆకుల మాటున
చందమామ
పచ్చని కాటుక రెప్పలో
కనుపాప
(1-1-13)

Comments

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు