జాబిల్లి


ఆకుల మాటున
చందమామ
పచ్చని కాటుక రెప్పలో
కనుపాప
(1-1-13)

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

గోళీలాట

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం