దీపస్తంభాల ఆనవాళ్ళువేలి చివర్నంటుకున్న
చంద్రుడు
వెనకాలే
కొండ చాటున
రాలిన
సూరీడు

బాల్కనీ నుండి
లోనికి
వచ్చి
లైట్ వేశా
వీధి దీపం కూడా వెలిగింది

పూర్వం
వీధి దీపాలు
వెలిగించే వాళ్ళ
ఙ్ఞాపకాల కాలం
గుర్తొచ్చింది

కిటికీ మూయడానికి
వెళ్ళా
చీకటిలో కనిపించని
సంపెంగ పరిమళం
గదిలోకి సోకింది
కిటికీ అద్దంలో
ట్యూబ్ లైట్ ప్రతిబింబం

వెలుగు పంచే
గుణం
సాక్షాత్కరించినట్టు 


తన్మయంతో
మనసు మోకరిల్లింది
కనురెప్ప కనుపాపని ముద్దాడింది

(23-1-13)

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

శిశిర పిచుక-

గోళీలాట