నేల ముగ్గు


పూలతో
నేలను చూసినప్పుడు
పచ్చదనం
కనుపాపలో గోరింటాకై
పండుతుంది

Comments

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు