నేల ముగ్గు


పూలతో
నేలను చూసినప్పుడు
పచ్చదనం
కనుపాపలో గోరింటాకై
పండుతుంది

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు