నేల ముగ్గు


పూలతో
నేలను చూసినప్పుడు
పచ్చదనం
కనుపాపలో గోరింటాకై
పండుతుంది

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

బంతి పూల భిక్షువు

శిశిర పిచుక-