బ్లాక్ & వైట్హరివిల్లు
నల్ల రేగడి కళ్ళ
కనుపాపలో
విస్ఫోటించిన  విత్తు

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు