బ్లాక్ & వైట్హరివిల్లు
నల్ల రేగడి కళ్ళ
కనుపాపలో
విస్ఫోటించిన  విత్తు

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

బంతి పూల భిక్షువు

శిశిర పిచుక-