భాష్యం


చిన్నప్పుడు  తిన్న మట్టి
ఇంకా నాలుకకి అంటుకుని వుంది
పుడమి  వాక్కు బీజాక్షరం

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు