మైదానం


సాయంకాలం
కిటికీ తలుపులు
వేస్తుంటే
రెండిళ్ళ మధ్య నుండి
తొంగి చూస్తున్న
చంద్రుడు
గేటు దగ్గర
అలికిడి
వంకర
నవ్వుతో
పిల్లాడు
లోపలి వైపు సైగ చేస్తూ.
వాడి బంతినిచ్చేసి
పరదాలు వేశా.
బాల్యంలో
చందమామ
గుప్పిట్లో
తిరిగే
గోళం.


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

గోళీలాట

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం