చినుకులోన


పెదవుల రేఖ నుండి
జారిన బొట్టు
కొండల నడుమ కొత్త యేరు
నా 
దప్పిక వాగు
నిండింది
ఆమె 
వాల్చిన కనురెక్కల 
మబ్బు తునక
గుటకలా...

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

గోళీలాట

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం