తిరుగు ప్రయాణం
నదిలోకి  సూరీడు
తడిసిన పాపిడి కుంకుమ 
నే 
నెలవంకలా మలుపు తిరిగా
(శ్రీకాకుళం,కృష్ణా జిల్లా,26-10-12)

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

గోళీలాట

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్