సరిహద్దు


నా ఎడారి చూపు
అంతరంగాల్లోని
శూన్యపు
పయనం
తన రెక్కల
రంగుల అంబులపొదిలో
పరమపదిస్తున్న
సీతాకోకచిలుక

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు