ఏకాంతం
గోధూళి వేళ
నది
నిష్క్రమించిన

పడవ
అల
నిద్రెరుగని
మత్స్యకన్ను


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

గోళీలాట

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం