ధ్యానులు


ఇంధ్ర ధనుస్సు
వాళ్ళ కళ్ళల్లో
కాటుకద్దుకుంటుంది
ఆలోచన వేగంతో
నడిచే
ప్రవక్తలు

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు