నేకెడ్ ఏప్


వెంట్రుకలు
రాల్చుకుంటూ
ఎదిగిన వాళ్ళం!
ప్రకృతిలోని
వైవిథ్యాన్ని
ఎలా మిగుల్చుతాం!!
చనిపోయిన వారి
ఆత్మ శాంతికి
చేసుకున్న
శిరోముండనంలా!!!

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

గోళీలాట

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం