నేకెడ్ ఏప్


వెంట్రుకలు
రాల్చుకుంటూ
ఎదిగిన వాళ్ళం!
ప్రకృతిలోని
వైవిథ్యాన్ని
ఎలా మిగుల్చుతాం!!
చనిపోయిన వారి
ఆత్మ శాంతికి
చేసుకున్న
శిరోముండనంలా!!!

Comments

Popular posts from this blog

నిరంతర ప్రయాణం

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్