మంచెఇంటిముందు
పొద్దుతిరుగుడు పూలు
మా దినచర్య
చుట్టూ తిరుగుతూ... 
మేము
వాటిని
కావలి కాస్తూ.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

గోళీలాట

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం