గువ్వ గూడు


గూళ్ళూ
ఖాళీగానే
మిగులుతాయి
జీరెండిన
స్వర పేటికలా
మళ్ళీ
మధుమాసంలో
అదే కొమ్మకు
పూసిన
మరో
గూడు
కలలను
కనే
తీగ
పూల గువ్వ 
నీడలా...

Comments

Popular posts from this blog

నిరంతర ప్రయాణం

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్