ప్రేక్షకులు

వీణ
మెట్ల మీద
వేళ్ళ నడక
నాట్యమాడినట్లు
కచేరి
సాగింది
అయిపోయింది
మేము
మటుకు
కమలాన్ని
చూస్తూ...
చెరువు గట్టు దగ్గరే.....

Comments

  1. బొమ్మ భలే ఉంది. కవిత కూడా.

    ReplyDelete
  2. అమ్మకు వందనాలు సార్..

    ReplyDelete
  3. బావుంది సత్య

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

గోళీలాట

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం