దోసిళ్ళ మడుగు


రాత్రి
కప్పల్ని
అన్వేషించాను
మిణుగు వెలుగు తప్ప
నీటి మువ్వల
అలికిడి లేదు.

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు