ప్రయాణపు కిటికితాటి గర్భంలో
మర్రి విత్తనం
రూపం మారింది

Comments

  1. అధ్భుతమైన ఆలోచన భావం.

    ReplyDelete
  2. తన దోసిటిలో మురిపెంగా పెంచిన మర్రి ఉరి తాటి గా మారుతుందని తాటి ఎనాడైన ఉహించిందా?

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

నిరంతర ప్రయాణం

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్