పొద్దు పోని కాలం


నా 
ఉఛ్వాశ నిఛ్వాశ
నడుమ
రాత్రింబవళ్ళ
నిట్టూర్పు

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు