పొద్దు పోని కాలం


నా 
ఉఛ్వాశ నిఛ్వాశ
నడుమ
రాత్రింబవళ్ళ
నిట్టూర్పు

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు