మట్టి తావీజు


శిధిలమైన
ఇంటి గోడల్ని
అంటి పట్టుకున్న
రావి మొలక

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

శిశిర పిచుక-

గోళీలాట