మజిలీఒడ్డంచున
చెట్టు
విశ్రమిస్తున్న
నీటి పొరల
పడవ

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు