మజిలీఒడ్డంచున
చెట్టు
విశ్రమిస్తున్న
నీటి పొరల
పడవ

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు