ఊడ్పులుఆమె
చేతుల మీదుగా
రాలుతున్న
గోధుమ రంగు
సూరీడు
మల్లెకోక
ఆవరణాన్ని
ఇంటికప్పు
చేస్తాడు
(ఈ ఏడాది మంచి వర్షాలు పడాలని ఆశిస్తూ)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

శిశిర పిచుక-

గోళీలాట