మన్ను గుట్ట


నా 
ఫేస్ బుక్
కలవని
పరిచయస్తుల
కరచనాలతో
అంతరంగ
చర్చ


రోజూ


ఒక 
టైం 
లైన్ మీద
వాల్ పోస్ట్ గుచ్ఛం

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు