ఆమె

పొగాకు పుల్ల ముక్కెర: నా అరచేతిలోని పచ్చబొట్టు

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

బంతి పూల భిక్షువు

శిశిర పిచుక-