కాలక్షేపం


ఆలోచన 
రెమ్మలతో గబ్బిలాల ఉయ్యాలాట
విత్తంత ముచ్చట
రేయింబవలు నెమరేసే 
లాలాజలం

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

శిశిర పిచుక-

గోళీలాట