ఎడారి పాట


ఇసుక రేణువుల
నుండి వీచే 
గాలి
పాట


చీకట్ని
నిద్రోనివ్వదు

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు