ఎడారి పాట


ఇసుక రేణువుల
నుండి వీచే 
గాలి
పాట


చీకట్ని
నిద్రోనివ్వదు

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు