ఎడారి పాట


ఇసుక రేణువుల
నుండి వీచే 
గాలి
పాట


చీకట్ని
నిద్రోనివ్వదు

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

శిశిర పిచుక-

గోళీలాట