శిశిరం


రాలిన
ఆకులు
పూలు
నేల
ఎగిరే
రంగుల తివాచి.
నా చూపు
మట్టిలో
ఇంకిపోయింది.

Comments

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు