ఖాళీ ఇల్లు


కాకులు జతకట్టే  ప్రయాసలో
ఒకదానినొకటి  పిలుచుకుంటూ ఎగురుతూ
వెదికే చూపులు

Comments

Popular posts from this blog

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు

గోళీలాట

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం