అలల గూళ్ళు


సముద్రపు
అంచున
పాదాల గుర్తులు
నగ్నరాత్రి
తాబేళ్ళు
అలలొడ్డు
ఉయ్యాల్లో
గుడ్లు
పొదిగినట్లు.

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు