అలల గూళ్ళు


సముద్రపు
అంచున
పాదాల గుర్తులు
నగ్నరాత్రి
తాబేళ్ళు
అలలొడ్డు
ఉయ్యాల్లో
గుడ్లు
పొదిగినట్లు.

Comments

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు