సందు


అడవంతా
తిరిగిన తర్వాత
ఏమీ తిరగలేదనిపించింది 
ఇంట్లోనే
వున్నప్పుడు
అంతా
చూసిందే అన్న
భ్రమ
-----
పాము
గడప దాటుతూ
తిరిగొచ్చి
రెండు
గోడల సందున
పడుకున్నట్టు.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు