నడక


మిట్ట ఎండాకాలం 
నడెండమనస్సు
జీడి పళ్ళ పరిమళం
తేనేటీగల సంగీతం 
మాయా ప్రపంచంలో
నా పయనం

Comments

Popular posts from this blog

అడవి గింజ

గోడలోని దీపం

అద్దాల పలుకులు