నడక


మిట్ట ఎండాకాలం 
నడెండమనస్సు
జీడి పళ్ళ పరిమళం
తేనేటీగల సంగీతం 
మాయా ప్రపంచంలో
నా పయనం

Comments

Popular posts from this blog

మేము,చిత్రిత కొంగ ,ప్రొక్లైనర్

సమాధి ఫలకం మీద అక్షరం

కిటికి ఆవలి జంబో నేరేడు